Künstler portrAIts

Mady Schockmel

Ech sinn 1950 gebuer an ech bedreiwen d’Molerei als Hobby. All Bild gesinn ech als Erausfuerderung. Zäit a Gedold spillen hei matt. Meng Kreatioune sinn all Experimenter an heefeg ganz verschiddenarteg. Si entsti spontan, si mol abstrakter, mol realistescher Natur. D’Inspiratioun kënnt meeschtens iwwer dem Molen.